Статут

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
           Розпорядженням Президії НАН України

           від «___» _____________2016р. № ______

            Віце-президент НАН України
академік НАН України

            _________________ А.Г. Наумовець

СТАТУТ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЧНА І ДОСЛІДНИЦЬКА МЕРЕЖА» ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ»
Ідентифікаційний код 30275262

(нова редакція)

Львів 2016р.

 

 1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України» (далі – Підприємство) створене на підставі постанови Президії НАН України від 20.11.1998р.      № 405 та належить до сфери управління Національної академії наук України (далі – Уповноважений орган управління).

1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою: Державне підприємство «Науково-телекомунікаційний центр «Українська академічна і дослідницька мережа» Інституту фізики конденсованих систем НАН України».

1.2.2. Повне найменування англійською мовою: State Enterprise «Scientifiс and Telecommunication Center «Ukrainian Akademic and Research Network» of the Institute for Condensed Matter Physics NAS of Ukraine».

1.2.3. Скорочене найменування українською мовою: ДП НТЦ «УАРНет».

1.2.4. Скорочене найменування англійською мовою: STC «UARNet».

1.3. Місцезнаходження Підприємства: 79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 1.

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

2. Мета і предмет діяльності

2.1. Підприємство утворено з метою:

2.1.1. розвитку і широкого впровадження сучасних телекомунікаційних технологій, Інтернет-мережі, надання різноманітних послуг в цій галузі та одержання прибутку;

2.1.2. проведення наукової та науково-технічної діяльності у сфері прикладних та фундаментальних наук.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

2.2.1. надання послуг доступу до мережі Інтернет через проводовий  та безпроводовий зв’язок;

2.2.2. надання послуг електронної скриньки;

2.2.3. веб-хостінг;

2.2.4. реєстрація доменних імен та Інтернет-номерів;

2.2.5. підтримка веб-сайтів;

2.2.6. створення електронних інформаційних ресурсів наукового характеру;

2.2.7. розробка та впровадження сучасних технологій в телекомунікаційній сфері;

2.2.8. купівля-продаж телекомунікаційного обладнання та матеріалів;

2.2.9. наукова та науково-технічна діяльність у сфері прикладних та фундаментальних наук.

2.3. Крім того, предметом діяльності Підприємства є:

– обслуговування та експлуатація мереж передачі даних;

– проектування та побудова мереж передачі даних;

– будівництво, технічне обслуговування та експлуатація телекомунікаційних мереж;

– надання в користування каналів електрозв’язку;

– надання каналів передачі даних з використанням радіочастотного ресурсу;

– надання в оренду телекомунікаційного обладнання;

– інсталяція та обслуговування програмного забезпечення;

– відновлення комп’ютерних даних;

– розробка програмного забезпечення;

– послуги ІР-телефонії;

– розміщення користувацького обладнання на технічних майданчиках;

– проведення технічного та організаційного співробітництва між регіональними місцевими мережами та операторами/провайдерами;

– організація та  участь у виставковій та ярмарковій діяльності;

– одержання, обробка, зберігання та розповсюдження відкритої інформації;

– створення інформаційних ресурсів та їх реалізація на комерційній основі;

– надання інформаційних послуг для юридичних та фізичних осіб на комерційній основі;

– створення в результаті виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-технологічних робіт науково-технічної продукції та її реалізація;

– виготовлення, ремонт, реконструкція та реалізація комп’ютерної техніки;

– створення і реалізація програмних продуктів;

– поліграфічно-видавнича діяльність;

– створення та реалізація рекламної продукції (буклети, компакт-диски, відеофільми тощо);

– виконання науково-технічних, проектно-конструкторських та проектно-кошторисних робіт;

– маркетинг;

– проведення бартерних операцій, імпорт та експорт продукції;

– холдингова діяльність, лізинг.

2.4. Основними завданнями Підприємства є: надання послуг доступу до мережі Інтернет Споживачам через проводовий зв’язок.

2.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.

3.4. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

3.5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

3.7. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.

3.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

3.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.3.1. державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом управління;

4.3.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;

4.3.3. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

4.3.4. майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

4.3.5. інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. Право оперативного управління майном, закріпленим за Підприємством, виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

4.5. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління Підприємство зберігає право оперативного управління на закріплене за ним майно.

4.6. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

4.7. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.

4.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

4.9. Відчуження Підприємством майнових об’єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством. Відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.10. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

4.10. Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

4.11. Підприємство має право здавати в оренду в установленому законодавством порядку підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать), а також списувати його з балансу.

4.12. Списання з балансу Підприємства не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодою Уповноваженого органу управління.

4.13. Передача в заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за рішенням Уповноваженого органу управління.

4.14. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

4.15. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

5. Розмір статутного капіталу та створення спеціальних (цільових) фондів

5.1. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з урахуванням відомостей річної фінансової звітності Підприємства.

5.2. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

5.3. Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

5.3.1. амортизаційний фонд;

5.3.2. фонд розвитку виробництва;

5.3.3. фонд споживання (оплата праці);

5.3.4. інші фонди.

5.4. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.

5.5. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально- технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

5.6. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

5.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

5.8. Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

6. Права та обов’язки Підприємства

6.1. Підприємство має право: самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями своєї роботи відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління; реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, – за фіксованими державними цінами; утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них; обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству; об’єднуватися з іншими суб’єктами господарювання в корпорації, концерни, асоціації та консорціуми в установленому законодавством порядку.

6.2. Підприємство зобов’язане: забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством; відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів; виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни; створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування; проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством; додержуватися вимог законодавства про державну таємницю; надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Підприємства.

6.3. Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.

6.4. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

6.5. Підприємство здійснює обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

7.2. Управління Підприємством здійснюється його директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

7.3. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління.

7.4. З директором Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

7.5. Директор Підприємства призначається на посаду за результатами конкурсного відбору.

7.6. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління. 7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.8. Директор Підприємства:

7.8.1. несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

7.8.2. під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

7.8.3. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

7.8.4. формує адміністрацію Підприємства;

7.8.5. видає в межах своєї компетенції накази та доручення;

7.8.6. організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

7.8.7. затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління структуру і штатний розпис Підприємства;

7.8.8. у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

7.8.9. обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

7.8.10. застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

7.8.11. розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

7.8.12. забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

7.8.13. виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

7.8.14. укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

7.8.15. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, надання своєчасної звітності, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.

8. Уповноважений орган управління

8.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

8.1.1. приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

8.1.2. призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства, укладає і розриває з керівником Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту;

8.1.3. організовує і проводить конкурс із визначення керівника Підприємства;

8.1.4. затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;

8.1.5. веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження таких об’єктів;

8.1.6. затверджує фінансові та інвестиційні плани Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

8.1.7. проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

8.1.8. забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок Підприємства;

8.1.9. у разі зміни керівника Підприємства забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом;

8.1.10. забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

8.1.11. розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням;

8.1.12. погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

8.1.13. виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

8.1.14. надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства; 8.1.15. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

9. Науково-технічна рада Підприємства

9.1. Науково-технічна рада Підприємства – орган управління науковою і науково-технічною діяльністю Підприємства. Головою Науково-технічної ради є за посадою директор Підприємства, заступником голови – заступник директора Підприємства з наукової роботи, секретарем – юрисконсульт Підприємства. Кількісний склад Науково-технічної ради Підприємства  складає 9 чоловік.

9.2. Члени Науково-технічної ради Підприємства призначаються на підставі наказу директором Підприємства. До складу Науково-технічної ради Підприємства входять: директор, заступники директора, головні спеціалісти, провідні інженери, інженери І-категорії.

9.3. Науково-технічна рада Підприємства обговорює основні напрями наукової діяльності Підприємства і розглядає питання, пов’язані із забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема:

9.3.1. визначає перспективні напрямки наукової діяльності Підприємства у сфері прикладних та фундаментальних наук;

9.3.2. затверджує плани наукових досліджень Підприємста у сфері прикладних та фундаментальних наук;

9.3.3. обирає (на конкурсній основі) на вакантні посади наукових працівників;

9.3.4. розглядає інші питання з наукової діяльності.

9.4. Науково-технічна рада Підприємства має право прийняти рішення, якщо на засіданні присутні не менше як 1/2 її  складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу Науково-технічної ради Підприємства. Рішення Науково-технічної  ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50 відсотків присутніх членів Науково-технічної ради Підприємства, за винятком випадків, спеціально обумовлених рішенням ради або іншими нормативними актами. Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням Науково-технічної ради Підприємтсва) голосуванням.

9.5. Щорічно на засіданні Науково-технічної ради Підприємства розглядається звіт про її роботу за рік.

10. Господарська діяльність Підприємства

10.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

10.2. Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства. Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

10.3. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

10.4. У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

10.5. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

10.6. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

10.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством.

10.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

10.9. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.

11. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

11.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

11.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

11.3. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства.

11.4. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

11.5. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

11.6. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

12. Припинення діяльності Підприємства

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

12.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

12.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

12.5. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.